CV - Esa Hietikko

Konetekniikan yliopettaja - emeritus

Koulutus

 • TkT, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, 1996
 • TkL, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, 1990
 • DI, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, 1981

 Lisäkoulutus

 • EFQM-arvioijavalmennus, EQA-konsultit Oy, 2005
 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 2003
 • Ammatillinen opettajakoulutus, TAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 1999
 • Uuden teknologian yrittäjäkurssi, Kuopion yliopisto, 1988
 • Yritystoiminnan peruskurssi, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 1986

 Työkokemus

 • Yliopettaja, Tuotekehitys, tietokoneavusteinen suunnittelu, Savonia-ammattikorkea­koulu, 1995 – 2020
  1. Koneosaston johtaja 1995 – 2000
  2. Integroidun tuotekehityksen painoalan koordinaattori 2011 - 2013
 • Toimitusjohtaja (vv. Yliopettajan tehtävästä), Yrityksen johtaminen, ERP-Competec Oy, 2000 - 2001
 • Project manager (vv. Yliopettajan tehtävästä), Mekaniikkasuunnittelun kehitysprojektin johtaminen, Extrabit Ltd, 1998
 • Dosentti, Itä-Suomen yliopisto, 1997 -
 • Yliopettaja, Tuotantotalous, Walter Ahlströmin teknillinen oppilaitos, 1990 – 1995
  1. Koneosaston johtaja 1991 – 1992
  2. Apulaisrehtori 1993
 • Assistentti, Koneautomaation tutkimus- ja opetustehtävät, Oulun yliopisto, 1989
 • Päätoiminen tuntiopettaja, Opetustehtävät koneosastolla, Kotkan teknillinen oppilaitos, 1989
 • Toimitusjohtaja, Yrityksen johtaminen, Articad Oy, 1985 - 1988
 • Pääsuunnittelija, CAD-ohjelmistojen suunnittelu, Tietoseppo Oy, 1983 – 1985

 Varusmiespalvelus

Pohjan prikaati, RUK 1982. Sotilasarvo Vänrikki.

Julkaisuluettelo

Artikkelit lehdissä, joissa asiantuntijoiden arviointiprosessi:

Hietikko E.: Additive Manufacturing Challenges the Engineering Education, Interna-tional Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 5, May 2016. 

Hietikko E., Hoffren M., Kesonen M.: The Fatigue of Additive Manufacturing Metal Parts, International Journal of Research in Engineering & Advanced Technology, Vol-ume 2, Issue 6, Dec-Jan, 2015.

Hietikko E.: Design for Additive Manufacturing – DFAM, The International Journal Of Engineering And Science (IJES), Volume 3 Issue 12 December - 2014

Ohvanainen J., Hakala E., Hietikko E.: Exploring the Service Business Potential in a Product Oriented Manufacturing Company – Introduction of the 5+1 Approach, American Journal of Industrial Engineering. 2013, 1(2), 12-19.

Huuskonen A, Hietikko E.:  Developing a Matrix Based Sales Configurator for Modu-lar Product, American Journal of Engineering Research (AJER), Volume-02, Issue-06,  2013.

Mattila M, Huuskonen A, Hietikko E: A Method for Mass Customization Implementa-tion in Manufacturing SMEs, International Journal of Engineering and Science, Vol.2, Issue 12, 2013.

Hietikko E: A Two Dimensional Matrix Presentation for Idea Evaluation, Internation-al Journal of Engineering Research and Applications. (IJERA). Vol. 3, Issue 2, March -April 2013

Hietikko E.: Estimation of Manufacturing Costs in the Early Stages of Product Devel-opment Project, International Journal of Modern Engineering Research, Vol2, Issue 6, 2012. 

Ohvanainen J., Hietikko E.: Building competitive advantage through platform-based product family thinking: Case powerpacks, Journal of Industrial Engineering and Management, Vol. 5, No 1, 2012

Hietikko E., Rajaniemi, E.: Visualised Data - Tool to Improve Communication    in Distributed Product Development Projects, Journal of Engineering Design, 2000, Vol. 11, No. 1, pp. 95-101.

Artikkelit muissa julkaisuissa, joissa arviointiprosessi

Kärkkäinen, K., Hietikko E.: The best practices of product development as an interac-tion between scientific research, university of applied sciences and local SMEs, 2019 University-Industry Interaction Conference.

Hietikko E.: A Center of Excellence as a Part of Local Innovation Environment - Case HitSavonia, FINPIN -Conference, University Entrepreneurship Incubating Process, 11. - 14.6.2006 Lahti, Finland.

Hietikko E., Parkkinen H.: Principles and Tools of Concurrent Engineering in the Network of Small and Medium Sized Companies, Proceedings of ICED 99 MUNICH 1999, Volume 1, pp. 329 - 332. 

Hietikko E., Parkkinen H.: Virtual Teams in Distributed Concurrent Engineering Network of Small and Medium Sized Companies, Proceedings of IFToMM 1999, vol 4, pp 1782-1787. 

Parkkinen H., Hietikko E.: Virtual Reality Environment for Concurrent Engineering Process Education and Modeling, Proceedings of International Conference on Indus-trial Engineering and Production Management, Lyon 1997.

Monografiat ja tutkimusraportit

Kärkkäinen K., Hietikko E.: Pohjois-Savon PK-yritysten tuotekehitysprosessin konsep-tivaiheen hallinta pk-yrityksissä: soveltamisohje. Savonia-ammattikorkeakoulu oy, 2020.

Alonen A., Suhonen M., Hietikko E., Vihelä S., Goldsteine Z. ja Heinonen T.: Lisäävän valmistuksen käyttö terveydenhuollon ja lääketieteen sovelluksissa, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, D4/5/2016

Hietikko E., Urpilainen A.: Topologian optimointi – ohjelmistovertailu, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, D4/3/2016

Alonen A., Alonen L., Hietikko E.: Lisäävän valmistuksen perusteet, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, D5/4/2016.

Alonen A., Hietikko E., Hoffren M., Kesonen M., Urpilainen A.: DeadMan-tutkimushankkeen loppuraportti – Kokemuksia metallikappaleiden ainetta lisäävästä valmistuksesta, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/2/2015.

Hietikko E. (toim.): LEKA - tutkimus- ja teknologiasiirtoverkosto : yhteistyöllä uutta osaamista Pohjois-Savoon, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja. D, 1795-0848 ; 4/2/2014.  

Alonen A., Hietikko E.: Digital Tools for Product Development - DigiBranch-hankkeen loppuraportti, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/7/2012

Hietikko E., Suhonen A.: Digital Tools for Product Development - DigiBranch -hankkeen väliraportti, Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010.

Hietikko E. (toim.): From Experience to Skill - HitSavonia-hankkeen loppuraportti, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D 7/2007, 128 p. 

Hietikko E.: Osaamiskeskittymä osana alueellista innovaatioympäristöä - case HitSa-vonia, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D 8/2007, 28 p. 

Hietikko E.: Computer Aided System for Preliminary Design of Screen Cylinder Vari-ants, Acta Universitatis Ouluensis, C90, 1996, 75 p.

Muut julkaisut

Heino P., Hietikko E., Hynynen R., Kettunen A., Kouri P., Kärkkäinen K., Leinonen R., Niiranen K., Pääkkönen M., Ryymin P., Toppinen A., Vestala P.: Toimenpideoh-jelma

DIGITALISAATIO POHJOIS-SAVOSSA, KONE-, ENERGIA- JA TERVEYSTEKNOLOGIA, Pohjois-Savon Liitto, 2018

Hietikko E.: AM ajattelee kaiken toisin, Metallitekniikka 2/2015

Heino P., Hietikko E., Huttunen J., Jääskeläinen E., Kärkkäinen K., Lipponen T., Lankinen R., Hynynen R., Komulainen S., Pietikäinen P., Kauppinen M., Valaja J.,Hämäläinen J.: POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014–2020, Pohjois-Savon Liitto, 2014

Antikainen E, Hartikainen T, Hietikko E, Iire A, Kajanus M, Keinänen A-R, Rissanen R: FINNISH MODEL OF SCIENCE-BUSINESS COLLABORATION - Short manual,  Savonia University of Applied Sciences, Series D4/1/2013

Hietikko E., Kouri P.: Kohden ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa hyvinvointitekno-logian alalla, Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto – lähtökohdat ja haasteet, Julkaisu 1, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2003, pp. 128 - 135. 

Toppinen A., Hietikko E.: Virtual Facotry - New Possibilities for Education, NITRIO ( New Information Technologies in the Regional Infrastructure and Education ) 2001, Astraghan

Hietikko E., Parkkinen R., Ruokonen K.: TV-virittimien tuotantoa älykkäästi, Proses-sori 2, 1991, pp. 36 - 38. 

Hietikko E., Lappalainen P., Parkkinen R.: Diagnostic Control of an Automatic Pro-duction Line, Pacific conference on Manufacturing, Australia 1990, pp. 558...566. 

Hietikko E.: Rakenneanalyysin liittäminen CAD-järjestelmään, Valokynä 1, 1985, pp. 14 - 17. 

Hietikko E.: Elementtimenetelmän esi- ja jälkikäsittelyistä, Rakenteiden mekaniikka Vol 15, No 2, 1982, pp. 1 - 10.

Oppi- ja tietokirjat

SolidWorks 2020 – Tietokoneavusteinen suunnittelu, BOD, 2020, 8. painos

3D-suunnittelua pilvessä, BOD, 2019, 2. painos.

Tuotekehitystoiminta, BOD, 2015, 3. painos

SolidWorks 2016 – Tietokoneavusteinen suunnittelu, BOD, 2015, 7. painos

Palkki – lujuuslaskennan perusteet, BOD, 2021, 4. painos

Valmistettavuus: Tuotteen valmistettavuuden ja kustannusten hallinta tuotekehitys-vaiheessa, BOD, 2015

Training SolidWorks 2014 – Mechanical Design in Practice, BOD, 2013, 1. English Edition.

AutoDesk Inventor, Readme.fi, 2007 

AutoCad 2000, suunnittelun ulottuvuuksia, Schilds kustannus, 1999 

AutoCad LT-2 käsikirja, Pagina Oy, 1997 

AutoCad LT for Windows, Pagina Oy, 1997 

Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu, Yliopistokustannus Oy, 1996 

AutoCad 13 käsikirja, Pagina Oy, 1995 

Koneenpiirustuksen harjoituskirja, Kirpe Oy, 1995 

Lujuuslaskennan perusteet, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1994 

AutoCad 12 käsikirja, Pagina Oy, 1992